Glosario

1 RM (Peso de una repetición máxima).

Es defineix 1RM com el pes amb el que a un exercici concret només pots fer una repetició.

Per què és interessant saber el pes equivalent a 1RM per a un exercici concret? Perquè és una manera de calcular la intensitat de treball quan es treballa amb pesos. Tots els exercicis es basen amb un % de 1RM. Per exemple: 12 x 80% 1RM. Vol dir fer 12 repeticions amb un pes del 80% del pes corresponent a 1RM.

¿Com es calcula 1RM? Hi vàries maneres: Una molt obvia és anar provant pesos fins a afinar el que només pots fer una repetició. Aquest mètode té vàries desavantatges, la més obvia és que ets pots lesionar.

L’altre manera de fer això és agafar un pes relativament lleuger i fer de l’exercici en qüestió el màxim nombre de repeticions que puguis fer amb el pes triat. Vas a la taula i mires per el pes la casella que correspon a les repeticions que has fet. Aquesta casella conté els kg corresponents a 1RM.

Taula per calcular 1 RM

Reserva cardíaca

Es fruto del ajuste de Karvonen a la fórmula de cálculo de un tanto por ciento de la intensidad a partir de les pulsaciones máximas menos la edad. Originalmente para calcular la intensidad se hacía a partir del tanto por ciento de las pulsaciones máximas y así se obtenían las pulsaciones correspondientes. Karvonen en lugar de tomar como referencia el máximo de pulsaciones introdujo el concepto de reserva cardíaca. La reserva cardíaca es: la diferencia entre les pulsaciones máximas y las mínimas (en reposo). Así un atleta con una frecuencia cardíaca máxima de 190 pulsaciones/min. y una frecuencia cardíaca mínima de 40 pulsaciones/min tiene un reserva cardíaca de 150 pulsaciones.
Por tanto, una intensidad del 75% para este atleta corresponde a: (FCmax – FCmin)*75/100 + FCmin=(190-40)*0.75+40=152 pulsaciones/min.

Umbral Aeròbic.

A la bibliografia hi ha moltes definicions d’aquest concepte. Hi ha una definició clàssica que té en compte el nombre de milimols de lactat a partir del qual es comença a cremar carbohidrats a més de greixos. Hi ha autors que situen aquests nombre de milimols a 2. Desprès n’hi ha d’altres que qüestionen aquesta dada i parlen de umbral individual. El nombre de milimols de lactat es mesura amb mostres de sang. Hi ha aparells que determinen molt ràpidament el nivell de lactat a la mostra.

A què em refereixo quan parlo de umbral aeròbic? Em refereixo a VT1 (Ventilatory Threshold 1), que traduit de l’anglès seria algo així com umbral ventilatori 1. Una altra manera de mesurar els umbrals es en funció de la relació entre el volum de gas inspirat i el volum d’oxigen usat.

Umbral Anaeròbic

S’acumula lactat que no s’es capaç de neutralitzar o eliminar. Es correspon, explicat de manera ràpida y malament, a un augment exagerat de la ventilació (freqüencia de respiració) respecte a la quantitat d’oxigen utilitzat. També es correpon a Umbral ventilatori II.

Deja un comentario